International Food Standard (IFS)

Historia orazwprowadzenie wersji 6 Standardu IFS
 
Audyty dostawców stanowią od lat stały element systemu i procedur handlowców detalicznych i sieci handlowych. Do roku 2003 były one przeprowadzane w ramach działu zapewniania jakości poszczególnych przedsiębiorstw Handlowców Detalicznych i Hurtowych. Rosnące oczekiwania konsumentów, zwiększający się zakres odpowiedzialności Handlowców Detalicznych i Hurtowych, rosnące wymagania prawne oraz globalizacja w dostawach produktów, wszystkie powyższe elementy wskazały potrzebę stworzenia jednolitego Standardu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. Jednocześnie znaleziono rozwiązanie zarówno dla Handlowców Detalicznych jak i Hurtowych pozwalające ograniczyć czas związany z przeprowadzaniem licznych auditów.
 
Wersja 3 Standardu IFS została opracowana przez HDE i wydana w 2003r. W styczniu 2004r. przedstawiono uaktualnioną wersję 4, opracowaną wspólnie z FCD. W latach 2005-2006 również włoska federacja handlu detalicznego wyraziła zainteresowanie Międzynarodowym Standardem Żywności. Obecna – 5 wersja Standardu IFS jest wyrazem współpracy trzech federacji handlu detalicznego z Niemiec, Francji i Włoch.
 
Cele standardu IFSInternational Food Standard to:

 

·          Stworzenie wspólnegostandardu o jednolitym systemie oceny,
·          Praca z akredytowanymi jednostkamicertyfikującymi oraz wykwalifikowanymi audytorami,
·          Zapewnienie porównywalności iprzejrzystości w całym łańcuchu dostaw,
·          Obniżenie kosztów i oszczędność czasuzarówno dostawców jak i Handlowców Detalicznych i Hurtowych.
 
Coobejmuje standard?
IFS Ford jest standardem audytowania dostawców produktów spożywczych Marek Własnych Handlu Detalicznego i Hurtowego. Dotyczy wyłącznie producentów żywności i firm pakujących produkty spożywcze. Standard żywności jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które podejmą następujące działania:

a) przetwórstwo
b) konfekcjonowanie produktów spożywczych
c) pakowanie

 

Standard IFS jest podzielony na 4 części:

Część 1 Protokół Audytu (protokół audytu opisuje szczególne wymagania dotyczące organizacji biorących udział w Audytach wg. IFS)

Część 2 Wymagania (sekcja wymagania w standardzie uszczegóławia klauzury, punkty na zgodność z którymi firmy będą audytowane)

Część 3 Wymagania dla Jednostek akredytujących, Jednostek Certyfikujących i Audytorów (Ta część standardu ustala szczegółowe, standardowe wymogi  dla Jednostek Akredytujących i  Jednostek Certyfikujących w celu zapewnienia spójnego dostosowania się do standardu)

Część 4 Raportowanie, Oprogramowanie AuditXpress i Portal IFS (Ta część standardu dostarcza bardziej szczegółowych informacji dla Jednostek Certyfikujących).

 

 

Wymagana sekcja standardu jest podzielona na pięć rozdziałówzawierających w sumie 251 klauzul.

Główne rozdziały to:
·          Odpowiedzialność kierownictwa
·          Systemzarządzania jakością
·          Zarządzanie zasobami
·         Proces produkcyjny
·        Pomiary, analizy i doskonalenie

 

Firmy przygotowujące się do audytu wg IFS znajdą listę kontrolną w załączniku 5 do standardu, lista ta stanowi bardzo przydatne narzędzie, które może być wykorzystywane do celów audytu wewnętrznego lub do przeprowadzenia analizy braków w ramach przygotowań do swojej pierwotnej certyfikacji wg IFS zgodnie z wersją 5.
Wersja 5 IFS wymaga, aby "kierownictwo wyższego szczebla powołało przedstawiciela
IFS ". W tym celu SAI Global zaprojektowało specjalne szkolenia w stylu warsztatów przeznaczone dla Przedstawiciela IFS oraz pracowników odpowiedzialnych w Państwa firmie za utrzymanie systemów IFS. Celem tych szkoleń jest przeprowadzanie wewnętrznych audytów i udzielania pomocy dla firm zmierzających do certyfikacji wizyt. Program obejmuje ćwiczenia umożliwiające wykorzystanie standardu.

 

Korzyści z programu
Certyfikacja IFS może przynieść szereg korzyści dla przedsiębiorstw dążących do doskonałości w systemie jakości oraz chcących zyskać satysfakcje klientów i poszukujących przewagi konkurencyjnej na danym rynku:

Zakupy - Korzyści
·          Zyskanie większego zaufania w oferowanych produktach idostawcach
·          Krótszy czas poświęcony naanalizę dostawców

 

·          Krótszy czas spędzony na zmianęlub zwrot produktu

 

·          Możliwość obniżenia indywidualnych kosztów kontrolipoprzez łączenie różnych inspekcji w tym samym czasie

 

 

Produkcja - Korzyści

 

·         Lepsze zrozumienie pomiędzy kadrą kierowniczą i pracownikami  objętych procedurami i standardami

 

·          Monitorowanie zgodności z wymaganiamiprawnymi dotyczącymi żywności

 

·          Bardziej efektywne wykorzystaniezasobów

 

·          Zmniejszenie potrzeby przeprowadzania inspekcji przez klienta

 

·         Możliwość do zmniejszenia czasu auditu poprzez łączenie zróżnicowanych standardów w tym samym czasie

 

 

Korzyści marketingowe

 

·         Lepsza reputacja firmy jako dostawcy wysokiej jakości produktów

 

·          Zdolność do prowadzenia transakcji handlowych z klientami nalegającymina niezależną inspekcje/audit

 

·         Korzystanie z logo IFS i certyfikatu w celu wykazania zgodności z najwyższymi standardami

 

 

Audyt IFS  może być płynnie połączony z Audytem BRCdostarczając następujących korzyści:

 

SAI Global jest w stanie zaoferować atrakcyjny koszt skutecznej usługi w ramach jednego auditu stosując połączoną listę kontrolną

 

Pozwala kierownictwu w ramach jednego auditu planować wykorzystanie wielu standardów redukując tym samym czas auditu

 

Pojawiające się "odchylenia i niezgodności" są koordynowane w odpowiedni sposób za pośrednictwem Państwa Zespołu d/s IFS / BRC

 

Umożliwia wydanie różnych, odrębnych raportów i certyfikatów w ramach jednego audytu
 

 

Zaakceptowany przez kupców

 

Certyfikat jest nadal promowany przez wszystkich członków Niemieckiej HDE i Francuskiej FCD Federacji Detalistów, a także jest wspierany ze strony włoskiego stowarzyszenia Detalistów:  Federdistribuzione, ANCC i ANCD

 

 

 

Kto przeprowadzainspekcje?

 

Dzięki naszemu globalnemu potencjałowi jesteśmy w stanie przeprowadzić audity dzięki komplementarnemu zespołowi zatwierdzonych Audytorów IFS, którzy mają duże doświadczenie w procesie technologii, HACCP i systemów zarządzania jakością.

 

Wszyscy audytorzy zostali zatwierdzeni przez IFS i spełnili następujące wymagania:
 

 

·          Uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez trenera IFS.

 

·          Wypełnienie formularza IFS, wyszczególnienie w CV: wykształcenia, szkoleń, doświadczenia w audytowaniu i wiedzy dotyczącej technicznej kategorii produktu i procesowania.

 

·          Zdanie pisemnego egzaminu IFS.

 

·          Zdanie ustnego egzaminuIFS.

 

·          Ukończenie sesji warsztatów z Zespołemodpowiedzialnym za certyfikację.

 

 

Kto przeprowadza proces certyfikacji?

 

Decyzje dotyczące certyfikacji są podejmowane przez członków Zespołu Certyfikacji, który został zatwierdzony przez Komitet Certyfikacji SAI Global. Członkowie Zespołu Certyfikacji posiadają szczegółową wiedzę techniczną na temat wytwarzania produktu i technologii produkcji HACCP, QMS oraz doświadczenie z zakresu wymaganych standardów i standardów właścicieli / udziałowców.

 

Po zakończeniu audytu klienci otrzymują dokument planu działania, który zawiera następujące informacje:
 

 

·   IFS – wymagania standardu

 

·   Wymagania IFS (klauzula ze standardu)

 

·   Poziom odchyleń/ niezgodności (B,C,D, Główne lub KO)

 

·   Szczegóły dotyczące odchyleń// niezgodności

 

Klient następnie wykonuje następujące części planu działania i przedstawia do zatwierdzenia audytorowi
·   Działania korygujące, które mają być podjęte (przez firmę)

 

·   Odpowiedzialność / Data / Stan realizacji (przez firmę)
 

 

Audytor następnie zatwierdza plan działania i przekazuje jużwypełniony do Zespołu ds. Certyfikacji, który przegląda następujące informacje:
 

 

·   Uwagi audytorów podczas przeprowadzania audytu

 

·   Raport końcowy

 

·   Wypełniony plan działania
 

 

W niektórych przypadkach niezbędne jest dla Zespołu ds. Certyfikacji otrzymanie stosownych wyjaśnień od audytora i / lub zakładu. Wówczas decyzja o certyfikacji jest podejmowana zgodnie z warunkami oceny i raportu z auditu oraz świadectw sekcji IFS – Protokołu Audytu.
 

 

Po zakończeniu procesu certyfikacji kompletny raport, wypełniony plan działania i status certyfikacji zostają przesłane do Portal IFS. Po zakończeniu tego procesu wyznaczonemu przez Państwa przedstawicielowi zostanie wysłana informacja odnośnie nazwy użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do przesłanych dokumentów, z tego miejsca można kontrolować udostępnienie raportu zatwierdzonym specjalistom IFS lub pobrać raport dla dystrybucji własnej dla innych zainteresowanych stron. Ponadto będą Państwo mogli zarejestrować się części zawierającej zasady i warunki korzystania z logo IFS i pobrać kopię logo.
  

 

Zespół ds. Certyfikujący jest zawsze dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, któredotyczą normy lub samego procesu certyfikacji -  można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail certification@saiglobal.comlub telefonicznie do biura  58 7425471.
 

 

ZakupStandardu

 

Standard IFS można kupić w różnych językach na stronie internetowejwłaścicieli Standardu IFS: www.food-care.com
   

Telefon: +48 22 828 88 84

SZKOLENIA

Bezpieczeństwo Żywności - Szkolenia

Dowiedz się więcej o szkoleniach dotyczących Bezpieczeństwa Żywności.

 

 

Sector Specific Scheme Requirements-  IFS Food