Skip Navigation Links
Domů
Produkty a služby
Naše společnost
Celý svět
Hledej publikaci

International Food Standard (IFS)

Historie a představení normy IFS – verze 6

Už mnoho let patří dodavatelské audity ke stálým požadavkům obchodních systémů a procesů. Od roku 2003 je provádí kvalifikované osoby z oddělení kvality jednotlivých evropských obchodníků. Neustále se zvyšující poptávka spotřebitelů, rostoucí zodpovědnost obchodníků, množství legislativních požadavků a globalizace dodavatelského řetězce, to vše vedlo k vývoji norem bezpečnosti potravin.

Verze 3 normy byla vyvinuta německou maloobchodní federací (HDE) a vydána v roce. V lednu 2004, byla ve spolupráci s francouzskou maloobchodní federací (FCD) vydána novelizovaná Verze 4. V letech 2005/2006 se do tohoto procesu zapojila I italská federace obchodu. Na konci roku 2005 IFS představila návrh a projekt pro Verzi 5. Ta byla nakonec publikována v srpnu 2007 s platností od 1: ledna 2008.

Cílem normy International Food Standard je:

 • Vytvořit společný standard a jednotné systémy hodnocení
 • Spolupracovat s akreditovanými certifikačními orgány
 • Zajistit kompatibilitu a průhlednost v celém dodavatelském řetězci
 • Snížit náklady a časovou náročnost pro dodavatele I obchodníky

Co norma pokrývá
Norma IFS Food je standardem pro hodnocení výrobců a dodavatelů potravinářských výrobků do velkoobchodu i maloobchodních organizací. Je určena pro společnosti, které se zabývají následujícími činnostmi:
a) zpracování a výroba
b) manipulace s volně loženými produkty
c) primární balení

Norma IFS je rozdělena do 4 částí:

Část 1 Postup provádění auditu (tato část popisuje specifické požadavky na organizace podléhající hodnocení podle normy IFS Food, přípravu auditů, dobu trvání, hodnocení a udělování certifikátů)

Část 2 Požadavky (Sekce požadavků deklaruje kritéria, podle kterých jsou firmy hodnoceny)

Část 3 Požadavky na akreditační orgány, certifikační orgány a auditory (V této části normy jsou detaily nároků na akreditační a certifikační orgány k zajištění jednotného zavedení normy)

Část 4 Zpráva z auditu, software AuditXpress a portál IFS pro audity (Tato část upřesňuje informace pro certifikační orgány)

Část požadavků je rozdělena do pěti kapitol a obsahuje celkem 251 bodů

Nadpisy kapitol jsou následující:

 • Odpovědnost vrcholového vedení
 • Systém řízení kvality
 • Řízení zdrojů
 • Výrobní proces
 • Měření, analýzy zlepšování

Společnosti připravující se na audit podle IFS normy najdou v Příloze 5 kontrolní seznam, který může sloužit jako výborný nástroj pro interní audity eventuálně k provedení analýzy jako součástí přípravy na certifikační audit podle normy IFS.

Verze 5 normy IFS uvádí požadavek na vedení společnosti nominovat svého IFS zástupce , aby Vám pomohl spolu se SAI Global připravit všechno potřebné k provedení IFS . Tento zástupce je zodpovědný za údržbu systémů IFS ve Vaší společnosti, stará se o interní audity či spolupracuje se společnostmi provádějícími certifikační audit. Tento program zahrnuje i cvičení jak pracovat se standardem.

Výhody programu
IFS Certifikace nabízí mnoho klíčových výhod organizacím usilujícím o maximální kvalitu a spokojenost zákazníka, stejně tak při hledání konkurenční výhody na trhu:

Prodejní výhody:

 • Zvýšená důvěra dodavatelům i výrobkům
 • Snížení časové náročnosti na hodnocení dodavatelů
 • Méně času stráveného přepracováváním vracením neodpovídajícího zboží
 • Ochrana náležité péče
 • Svědeckou expertízu
 • Možnost snížení nákladů na jednotlivé inspekce využitím kombinace různých typů inspekce ve stejném čase

Výrobní výhody:

 • Lepší porozumění mezi vedením a pracovníky v oblasti norem a procesů
 • Monitoring shody s potravinářskými směrnicemi
 • Efektivnější využívání zdrojů
 • Snížení potřeb zákaznických kontrol
 • Ochrana náležité péče
 • Svědeckou expertízu
 • Možnost snížení celkového trvání kontrol jejich vzájemnou kombinací ve stejném čase

 
Marketingové výhody:

 • Vylepšení obchodní pověsti jako dodavatel vysoce kvalitních výrobků
 • Schopnost obchodovat se zákazníky požadujícími nezávislou kontrolu
 • Používání loga a certifikátu IFS jako důkaz shody s nejvyššími standardy

Váš audit IFS může být bezproblémově zkombinovaný s auditem BRC, což Vám přinese následující výhody:

 • SAI Global je schopen Vám nabídnout finančně výhodnou službu pomocí jednoduchého auditu za použití kombinovaného kontrolního systému
 • Dovoluje vedení plánovat jednoduché audity pro několik norem a snížit tak časovou náročnost v porovnání s oddělenými audity
 • Řeší ‘ odchylky a neshody’ koordinovaně prostřednictvím Vašeho IFS/BRC certifikačního týmu
 • Umožňuje vydat samostatné zprávy a certifikáty k jednotlivým normám současně a díky jedinému auditu.

Uznání kupujícími
Norma je neustále podporována všemi členskými organizacemi německé federace HDE a francouzské obchodní federace FCD, navíc je prosazována i italskými asociacemi Federdistribuzione, ANCC a ANCD

Kdo provádí kontroly?
Díky našemu globálnímu pokrytí jsme schopni pokrýt audity podle normy IFS týmem velice zkušených auditorů schválených organizací IFS, kteří se neustále vzdělávají v oblastech výrobních technologií, HACCP a systémů řízení kvality.

Všichni auditoři jsou schválení organizací IFS a prošli níže popsaným schvalovacím procesem:

 • Účast na interním školení za účasti kvalifikovaného trenéra IFS
 • Sepsání velmi podrobného životopisu podle formátu IFS s detailním popisem vzdělání, školení, zkušeností, praxe z auditů, technická znalost jednotlivých výrobkových skupin a dokonalá znalost technologických procesů
 • Úspěšné absolvování písemného testu IFS
 • Úspěšné absolvování ústní zkoušky IFS
 • Závěrečné školení certifikačního týmu IFS

Kdo provádí certifikaci?
Certifikační rozhodnutí provádí členové Certifikačního týmu, kteří byli schváleni Certifikačním výborem SAI Global. Členové certifikačního týmu mají bohaté zkušenosti z technologie a výroby produktů, HACCP, řízení jakosti a odborné znalosti normy i potřeb a očekávání vlastníků normy/licence.

Na konci auditu klienti obdrží Akční plán, dokument upřesňující informace o auditu:

 • Číslo požadavku IFS
 • Požadavek IFS (znění ze standardu)
 • Úroveň odchylky/neshody (B,C,D, Major nebo KO)
 • Detail odchylky/ neshody

Zákazník následně vyplní tyto sekce Akčního plánu a předloží auditorovi ke schválení

 • Plán nápravných opatření
 • Zodpovědnost / Termín / Stav plnění

Auditor poté schválí Akční plán a předá kompletní dokumentaci Certifikačnímu týmu. Ten pak zkontroluje tyto údaje:

 • Poznámky auditora pořízené v průběhu auditu
 • Konečnou zprávu
 • Kompletní Akční plán

V některých případech potřebuje Certifikační tým upřesnění od auditora či z místa auditu. Certifikační rozhodnutí je potom vyhlášeno v souladu s dosaženým výsledkem a podmínkami pro vydání audit reportu a certifikátu podle Audit protokolu IFS.

Jakmile je certifikační proces dokončen, Vaše zpráva, kompletní Akční plán a detaily certifikace jsou nahrány na IFS portál. Po dokončení získá Vámi vybraný zástupce heslo k přístupu ke všem nahraným dokumentům, kde můžete kontrolovat poskytování Vašich zpráv oprávněným osobám v rámci IFS procesu nebo si je stáhnout a poskytnout Vašim odběratelům či jiným zájemcům. Rovněž tak zde si zde můžete pročíst podmínky používání loga IFS a stáhnout si kopii tohoto loga.

Certifikační tým je Vás stále k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů ohledně Standardu či certifikačního procesu – Váš Certifikační tým můžete kontaktovat buď prostřednictvím mailu certification@saiglobal.com nebo telefonicky na čísle +420 296 804 950

Stáhnutí normy
Normu si můžete zakoupit v mnoha jazykových mutacích prostřednictvím webové stránky IFS:- www.food-care.com

  Phone
+420 267 317 053 – Applications
+420 267 317 059 – Certification
+420 244 472 500 – Sales, Marketing, Management
Email: info.cz@saiglobal.com

 

 

ŠKOLENÍ

Školení bezpečnosti potravin

Vyhledejte si více o školeních bezpečnosti potravin, které pořádá SAI Global